University; a well written chapter

Beauty / Dans / Kjærlighet / Reise / Tanker / The University of Bath / Vennskap / July 16, 2015

…Just scroll down a bit for English translation…

Jeg har skrevet ferdig et kapittel. Et tungt, konsentrert, langt og velillustrert kapittel. Jeg har fullført mine 4 år i Bath, og en Business Administration and Management grad med strålende sluttkarakterer må feires. Jeg driter i karakterene. Jeg driter faktisk i at jeg fikk den beste karakteren man kan få på bachelor oppgava mi! Det jeg bryr meg om og er mest stolt av er de uerstattelige minnene jeg sitter igjen med. Latterkrampene jeg har hatt løpet av denne tiden betyr så mye mer enn det forgylte vitnemål arket. Det er et ark som ikke nevner en brøkdel av de resultatene jeg har oppnådd i løpet av denne reisen. I dag har jeg et leksikon med erfaring, og slik tung bagasje er slett ikke tungt å bære. Haha, hvem skulle tro at den lille rødtoppen skulle klare dette. Denne reisen har vist meg kjærlighetssorg og ny kjærlighet, frykt og trygghet, utmattelse og styrke, fiender og venner, hardt arbeid og lek, og listen er uendelig. Under i den engelske oversettelsen finner du bare noen få av de vakre minnene mine fra Bath. Jeg har rangert dem i en tidslinje, så fra the ‘very beginning’ til ‘the very end’. Gud, noen av bildene burde jeg ha sensurert!

Graduation er en rar greie. Jeg har faktisk ikke bestemt meg for hva jeg syntes om denne dagen enda. Jeg var så gretten da jeg stod opp; det var den varmeste dagen i UK noensinne (selvfølgelig var dette dagen jeg skulle ha på meg sort og tungt tøy!), alle gikk meg på nervene, og graduation-uniformen passet ikke. Jeg har aldri følt meg så stygg i hele mitt liv. Denne negative attituden rumlet i hodet mitt helt til jeg satte meg ned inne i Bath’s Abby, hvor selve seremonien tok plass. Svetten rant i takt med det stigende termometeret. Navn etter navn forsvant over senen. Mange av disse ansiktene kommer jeg aldri til å se igjen… Bath har nok et år klart å masseprodusere BBA grader, og for de fleste er dette også den siste graden på CV’n deres. “Ree’næit He’jalln Leek’ness”, var visst navnet mitt. Hjertet prøvde å slå hull i brystet mitt i det jeg satte den første hælen min på senen. Kameraene gjorde følelsene mine helt nummen, og smilet mitt var satt på autopilot. Armen min strakte seg selv frem mot vitnemålet, og før jeg visste ordet av det så lå en Business Administration and Management grad i hånden min. Hatten satt nå klar på hodet mitt. I samme sekund som raketten av en hatt skøyt opp i været forsvant all negativitet med den. Hatten understreker derfor mitt livs motto, “smerte er forbigående, stolthet er for alltid”. Har jeg nettopp erfart klimaks-kapittelet i livets bok? Nei, jeg tror slutten på dette kapittelet er bare oppbygging til noe større! Denne boka skal ha en happy ending, folkens.

Dør etter dør lukket seg for siste gang bak meg. Gaten utenfor huset var dekket av den varme sommerdagen, og en rar lyd suset i bakgrunnen. Lyden kom fra den ellers døde fontenen. Det var den aller første gangen jeg har sett vann sildre ut fra toppen av den. Tårene fra fontenen skinte som diamanter, og det var like før øynene mine gjorde det samme.

I det jeg har satt meg ned begynte toget å rulle. Bath skiltet forsvant fra vinduet mitt, og det gikk opp for meg at dette var siste gang jeg så denne vakre byen. En sjelden, men gjenkjennelig følelse snek seg inn i magen min. Bath, det har vært en ære… Tusen takk.
Jeg vet ikke hva mitt neste kapittel kommer til å handle om, har du noen forslag? Vel, det å finne frem penn og et blankt ark er kanskje en god start.

//

I have finished writing a chapter. A heavy, concentrated, long and well illustrated chapter. I have completed my 4 years at Bath, and a Business Administration and Management degree with top grades has to be celebrated. I couldn’t care less about the grades, I actually do not give a damn that I got a great first on our thesis! What I care about and what I am the very most proud of are the irreplaceable memories I’m left with. The uncontrollable laughter fits I have experienced during this time means so much more than the golden certificate. It is a paper that doesn’t mention a fraction of the results I have accomplished throughout this journey. Today I am left with a lexicon of experiences, and this kind of heavy luggage is not heavy at all to carry. Haha, who would have thought that the little redhead would actually survive this. This journey has shown me heartbreaking and new love, fear and comfort, exhaustion and strength, enemies and friends, hard work and play, and the list is endless. Underneath you will find just a few of my beautiful memories from Bath. The photos are arranged from the very beginning to the very end of my Uni life. God, I should probably have censored some of them!

1st YEAR!

Freshers Week! The night that I met people that would become some of my best friends <3

First Management Ball

I managed to keep the dancer alive

The redheads’ joint birthday party

My gentlemen <3

2nd YEAR!

Second Management Ball… A memorable night :P

Summer Ball <3

3rd YEAR!

Itchy feet

Action Project

My kind of procrastination

Gift & Games

Level 3: Completed

4th YEAR!

More procrastination…

Pong’s birthday party (best birthday party ever!)

She squats you, bro!

Sharing is caring

Holi festival

Last Management Ball

Final Year Project DONE!

My last Summer Ball

D O N E

Graduation is a strange thing. I have actually not decided what I think about this day yet. I was so grumpy when I woke up; it was the warmest day in the UK ever (of course this was the day that I had to wear black and heavy clothing!), everyone got on my nerves, and the graduation outfit did not fit me. I have never felt so ugly my whole life. This negative attitude rumbled in my head until I sat down inside of Bath’s Abby, where the big ceremony took place. The sweat ran down in tune with the rising temperature. Name after name disappeared over the stage. Many of these faces I’ll never see again… Bath has managed to mass-produce BBA degrees for another year, and for most of us this will be the very last degree on our CV. “Ree’næit He’jalln Leek’ness”, was apparently my name. My heart was trying to punch a hole in my chest in the same second as I put my first heel onto the stage. The cameras made my feelings completely numb, and my smile was set on autopilot. My arm stretched itself towards the certificate, and before I knew it a Business Administration and Management degree rested in my hand. The cap was now ready on top of my head. So when the rocket of a cap flew up into the air all negativity disappeared with it too. The cap underlines therefore my own personal motto, “Pain will pass, but pride is forever lasting”. Have I just experienced the climax-chapter in the book of life? No, I think the end of this chapter is just the beginning of something bigger! This book is going to have a happy ending.

My brothers <3

Photos by Paolo Ferla

Door after door was shut behind me for the very last time. The street outside the house was covered by the warm summer day, and a strange sound whispered in the background. The sound came from the otherwise dead fountain. It was the very first time I had seen water flow out from its top. Tears from the fountain shined like diamonds, and my eyes were about to do the same.

In the same second as I sat down the train started rolling. The sign of Bath disappeared from my window, and it was suddenly made clear that this was the last time I would see this beautiful city. A rare, but familiar feeling leaked into my stomach. Bath, it has been an honor… Thank you so much.
I don’t know what my next chapter would be about, do you have any suggestions? Well, I guess finding a pen and a blank paper is a good start.

Best Regards
Renate

Quote Of The Day:
“Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.”
― Muhammad Ali


4 Comments

on July 18, 2015

A huge thank you! not only for writing this great article which will help us remember these last four years for the rest of our lives.
But mainly thank you for being by my side and being such a good friend :)
Not so grumpy GC

    on July 20, 2015

    I don’t know how I would have survived these 4 years without you, Bianca. So thank YOU, for being my dear sister from another mister. I’m going to miss living with my grumpy cat; who is going to make me cakes now!? Haha <3 You know I love you and that I can't wait for our New year party ;) <3

on July 20, 2015

Well, your time in Bath couldn’t have been so fabulous without an Irish redhead now could it?! Don’t know what is do without my redhead and grumpy cat sisters. Now, let’s get a start on our new adventure shall we?! Xoxoxo

    on July 20, 2015

    I couldn’t agree more, Tash <3 Love'ya!Leave a Reply


%d bloggers like this: